Privacy

Door middel van dit Privacy- en cookiereglement wil Route Mobiel ("Route Mobiel") u duidelijkheid verschaffen in wat zij met uw persoonsgegevens doet. Route Mobiel is een dochtermaatschappij van SNS REAAL N.V. ("SNS REAAL"). Route Mobiel heeft SNS REAAL aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van haar klanten.

Ons privacybeleid
De privacy van de bezoekers van onze site wordt gerespecteerd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP") en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen ("Gedragscode"). In de Gedragscode is de WBP specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De Gedragscode is te downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verbondvanverzekeraars.nl, onder 'Infobalie/regelingen').

SNS REAAL heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP"). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register van het CBP, zie www.cbpweb.nl.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag (al dan niet via een adviseur) van een financieel product en/of financiële dienst, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Route Mobiel, respectievelijk een andere tot SNS REAAL behorende rechtspersonen*, gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële producten en/of financiële diensten, en wettelijke regelingen. Wij kunnen gegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners voor zover dat wettelijk is toegestaan. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere producten en diensten. U wordt als klant van Route Mobiel dus ook als klant van de andere hieronder genoemde bedrijfsonderdelen van SNS REAAL beschouwd.

Wij wijzen u erop dat uw gegevens in het kader van terrorismebestrijding door Amerikaanse autoriteiten kunnen worden ingevorderd indien u internationale betalingen verricht met behulp van het bankiersnetwerk SWIFT.

* Tot SNS REAAL N.V. behoren op het moment van het schrijven van dit reglement (okt. 2009) onder meer: SNS Bank N.V. (tevens handelende onder de naam SNS Fundcoach), SNS Regio Bank N.V., ASN Bank N.V., ASN Groenbank N.V. , BLG Hypotheekbank N.V., SNS Property Finance B.V., SNS Asset Management N.V., REAAL Verzekeringen N.V., SRLEV N.V. (tevens handelende onder de namen Zwitserleven en REAAL Verzekeringen), REAAL Schadeverzekeringen N.V., Proteq Levensverzekeringen N.V., Route Mobiel, SNS Assuradeuren B.V., SNS Assurantiën B.V., SNS Verzekeringen B.V.

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van onze dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële producten en/of financiële diensten. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst om uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten u dan informeren waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar uw eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen in dat geval alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst.

Opnemen communicatie
Wij nemen bepaalde communicatie op ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van effecten. Verder nemen wij communicatie op indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht, dan wel ten behoeve van het trainen, coachen en/of beoordelen van personeel. U hebt als cliënt het recht om (indien mogelijk) het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opnames en transcripties worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid bij verzekeringen kunnen uw gegevens worden geraadpleegd bij Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. In dit verband is het privacy reglement van de Stichting CIS ("FISH Protocol") mede van toepassing, zie www.stichtingcis.nl.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Cookies van Route Mobiel
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie van Route Mobiel aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. De geldigheidsduur van de cookie is 6 maanden. Wij maken ook gebruik van tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Zo hoeft u dankzij de cookie maar één keer in te loggen en kunnen de voorkeuren worden vastgelegd die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina. Verder gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van deze website. Wij kunnen zo bepalen welke gegevens belangrijk zijn voor onze bezoekers en welke niet. Wij kunnen bijvoorbeeld webpagina's die niet worden bekeken verwijderen en ons richten op informatie die voor bezoekers belangrijk is.

Cookies van derden
Wij gebruiken de advertentietechnologie van AdLINK Media/DoubleClick om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op websites van derden en op onze eigen website.

Met behulp van deze cookies kunnen we zien van welke externe website u op onze website bent gekomen. Hiermee kunnen we bepalen hoe effectief de advertenties zijn die we plaatsen op andere websites. Verder gebruiken wij cookies van AdLINK Media/DoubleClick om bij te houden welke pagina's u binnen deze website bezoekt en welke zoektermen u invoert. Deze gegevens leggen wij vast in een profiel. Wanneer u vervolgens een website van een derde bezoekt die ook gebruik maakt van de advertentietechnologie van AdLINK Media/DoubleClick, dan wordt de cookie op uw computer uitgelezen en vergeleken met de cookie gegevens in onze database. Wij bepalen dan op basis van het type profiel welke advertentie van [+++] u te zien krijgt op de website van de derde.

Met hiervoor beschreven advertentietechnologie worden gegevens over uw gebruik van onze website opgeslagen op de servers van AdLINK Media/DoubleClick. Deze informatie is echter niet direct persoonlijk identificeerbaar. U kunt voorkomen dat uw surfgedrag wordt vastgelegd door de cookie van AdLINK Media/DoubleClick via uw browserinstellingen te blokkeren of de reeds geplaatste cookie te verwijderen. Wij leggen hieronder uit hoe u dit kunt doen.

Blokkeren van cookies
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangeboden. U kunt dan zelf bepalen of u de cookie accepteert of niet. Zie hierna de instructies per browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/nl
Firefox: http://support.mozilla.com/nl/kb/cookies-nl#Cookieregels_instellen
Opera: http://www.opera.com/support/kb/view/350/ (Engelstalig)
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html
Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy- en cookiereglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. U kunt bij Route Mobiel navraag doen door contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Route Mobiel, telefoonnummer 0800-0504. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

Indien u van mening bent dat de u betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, hebt u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. U kunt zich in dat geval wenden tot de afdeling klantenservice van Route Mobiel, telefoonnummer 0800-0504.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit Privacy- en cookiereglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijziging van bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Vragen?
Indien u vragen hebt over dit Privacy- en cookiereglement, kunt u zich wenden tot Route Mobiel, Umbriellaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard. Ook kunt u uw vragen indienen via het contactformulier.